تمام مطالب دسته بندی: هوشمند سازی مدارس
حضور و غیاب سیستمی دانش آموزان؛ گامی در هوشمندسازی مدارس

حضور و غیاب سیستمی دانش آموزان؛ گامی در هوشمندسازی مدارس

حضور و غیاب دانش آموزان از سال های دور به صورت دستی و توسط معلمان و دبیران محترم انجام گردیده است. از سوی دیگر یکی از دغدغه های والدین آگاهی از زمان تردد و حضور به موقع فرزندان خود در مدرسه و آگاهی ایشان از زمان تردد آنها می باشد.با پیشرفت و توسعه سیستم های کنترل تردد، عمده سازمان ها، ادارات و شرکت ها سیستم های حضور و غیاب الکترونیکی را جایگزین شیوه های سنتی نموده اند.  با مطرح شدن مقوله هوشمندسازی و بهره گیری از فناوری های نوین در نظام آموزشی و نیز دسترسی مدارس به اینترنت، موضوع حضور و غیاب سیستمی دانش آموزان بیش از پیش مورد توجه مدیران مدارس و اولیای دانش آموزان قرار گرفته است. بنابر گزارش […]